PRIVACYBELEID ESVA

 INLEIDING

De EDESE SMALFILM EN VIDEO AMATEURS (hierna te noemen ESVA) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door ESVA dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ESVA houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In dit privacybeleid staat beschreven welke principes ESVA hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van ESVA waarin persoonsgegevens voorkomen.

WETTELIJKE KADERS

ESVA is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.ESVA is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

DEFINITIES

In het Privacyreglement wordt een aantal definities beschreven, die in dit document dezelfde betekenis hebben als in het Privacyreglement.

UITGANGSPUNTEN

ESVA gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. ESVA houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

RECHTMATIGHEID, BEHOORLIJKHEID, TRANSPARANTIE

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

GRONDSLAG EN DOELBINDING

ESVA zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens  worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

DATAMINIMALISATIE

ESVA verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. ESVA streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

De ESVA gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de ESVA voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

DELEN MET DERDEN

ESVA deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve de NOVA Regio Midden Nederland en NOVA voor het voeren van de NOVA-ledenadministratie.

SUBSIDIARITEIT

ESVA zal zich steeds afvragen of de registratie van persoonsgegevens noodzakelijk is en zal steeds onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

PROPORTIONALITEIT

ESVA zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de verwerking wordt beoogd.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

ESVA respecteert rechten van betrokkenen ten aanzien van gegevensverwerking.

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van ESVA en goedgekeurd op de ALV van ESVA op 8 mei 2018

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester