Wedstrijdreglement

NOVA Midden Nederland  Versie: 3.21

Algemeen Door NOVA regio Midden-Nederland wordt jaarlijks een regionale wedstrijd gehouden als onderdeel van de ‘Nationale Wedstrijd Niet-commerciële Film van de NOVA’. Indien dit reglement in conflict is met het reglement van de Nationale wedstrijd prevaleert de laatstgenoemde. Tevens is dit reglement ondergeschikt aan de bepalingen in de statuten en huishoudelijk reglement van Midden Nederland.

1.1 Begrippen
1. Federatie: de NOVA Federatie.
2. Regio: de NOVA regio Midden Nederland.
3. Bestuur: het bestuur van de regio.
4. Secretaris: secretaris van de regio.
5. Jurycoördinator: een bestuurslid van de regio belast met jury aangelegenheden.
6. Club: een direct lid van de regio.

1.2 Geldigheid
1. Dit reglement is geldig tot een nieuwe versie verschijnt.
2. Met het verschijnen van deze versie zijn vorige versies vervallen.
3. De laatst geldige versie staat op de website van de regio.

1.3 Sleuteldatums
1. Het festival wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van maart.
2. Indien deze datum samenvalt met het weekend van een erkende feestdag, wordt het festival gehouden op de vierde zaterdag van maart.
3. De voor de regionale wedstrijd belangrijke datums worden vermeld in het Regiofestival tijdschema.
4. Dit tijdschema wordt jaarlijks door het bestuur gepubliceerd voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar van het festival.
5. Het tijdschema is bindend, overschrijding van genoemde datums is niet mogelijk.

2 Voorselectie

2.1 Clubsessie
1. Clubs organiseren voor hun eigen leden een voorselectie met regionale jury.
2. De club informeert de secretaris uiterlijk op de 2e zaterdag van oktober of de club een wedstrijd organiseert en zo ja op welke datum.
3. De uiterste datum voor een voorselectie wordt door het bestuur vastgesteld.
4. De kosten voor de jury komen ten laste van Midden Nederland..
5. De club bepaalt zelf de organisatie van de voorselectie en de toe te kennen prijzen.
6. De club kan leden van andere clubs toelaten tot de voorselectie.
7. Na afloop meldt de club aan de secretaris: de titels van de vertoonde films, de naam van de maker en de behaalde punten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het in artikel 3.2.1 bedoelde formulier.
2.2 Regiosessie
1. Door het bestuur wordt een voorselectie georganiseerd voor individuele leden en leden van clubs waar geen clubsessie wordt georganiseerd.
2. De club informeert de secretaris uiterlijk op de 2e zaterdag van oktober of de club van deze sessie gebruik wil maken.
3. Er kunnen maximaal 2 films per club worden ingezonden voor deze sessie.
4. Films dienen op een door het bestuur bepaalde datum bij de technische commissie te zijn ingeleverd.
5. De beoordeling vindt plaats door een regionale jury.
6. Films die in aanmerking komen voor nominatie (zie 3.1.1) voor het regiofestival blijven bij de Technische commissie. Overige films worden per post aan de maker geretourneerd met het juryrapport en het toegekende aantal punten.

2.3 Jurering
1. De jury wordt samengesteld door de jurycoördinator.
2. De jury komt bijeen op een door het bestuur te bepalen plaats en tijd.
3. De club zorgt er voor dat de jury over de te jureren films kan beschikken.
4. De jury bestaat uit 3 leden.
5. Eén van de juryleden fungeert als voorzitter. De voorzitter wordt door de jurycoördinator aangewezen.
6. Door de jury wordt per jurylid aan een film maximaal 100 punten toegekend. De punten per jurylid worden getotaliseerd en bepalen de waardering voor de film.
7. Door de jury wordt een rapport opgesteld.
8. De juryvoorzitter informeert binnen 5 dagen na de jurering de club en de secretaris over de resultaten van de jurering.
9. De juryvoorzitter draagt zorg voor retournering van de films aan de technische dienst.

2.4 Beroep
1. Op de uitspraak van de jury bij een voorjurering is beroep mogelijk. Een film die naar de mening van de maker een te lage beoordeling heeft verkregen kan opnieuw worden beoordeeld door de Commissie van Beroep.
2. De Commissie van Beroep bestaat uit juryleden van Midden Nederland en wordt samengesteld door het bestuur.
3. De Commissie van Beroep komt zo nodig bijeen nadat alle voorjureringen
hebben plaatsgevonden.
4. De Commissie van Beroep kent alleen opnieuw punten toe aan een film
in beroep overeenkomstig artikel 2.3 lid 6. De uitspraak van de Commissie
van Beroep is bindend en vervangt enige voorgaande beoordeling.
De uitspraak behelst slechts de beslissing omtrent de toekenning van punten
zonder nadere argumentatie aan de maker of derden.
5. De kosten van beroep worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
Verkrijgt de film alsnog een nominatie, dan worden de kosten van beroep
terugbetaald.
6. Het beroep moet binnen 1 week na de betreffende voorjurering schriftelijk
aan de jurycoördinator worden kenbaar gemaakt onder gelijktijdige storting
van de verschuldigde kosten van beroep op de rekening van de NOVA onder
vermelding van “Kosten van beroep” en de titel van de film.
De jurycoördinator informeert tijdig de maker over de beslissing van de
Commissie van Beroep.
7. De jurycoördinator zal aan degenen die in beroep zijn gegaan meedelen
wanneer de betreffende film bij de Commissie van Beroep aanwezig dient te
zijn.

3 Regio filmfestival

3.1 Vertoning
1. Films met een tijdens de voorselectie behaalde waardering van minimaal 180
punten en een maximale duur van 30 minuten kunnen in aanmerking komen
voor vertoning.
2. Nadat alle voorselectiewedstrijden hebben plaatsgevonden wordt t.b.v.
de vertoning tijdens het regiofestival een selectielijst samengesteld. In deze
lijst worden alleen de films opgenomen die voldoen aan het gestelde in 3.1.1.
Op genoemde lijst staan, in volgorde van het aantal behaalde punten:
a. de films uit de clubsessies (zie 2.1),
b. de films uit de regiosessie (zie 2.2)
c. de films, ingezonden door individuele leden voor de regiosessie.
Bij elke film wordt genoteerd: de titel, de categorie (zie 3.5),
de projectietijd, de naam van de maker(s) en de naam van de desbetreffende
filmclub. Ook als een film aan de regiosessie (zie 2.2) heeft meegedaan wordt
bij die film de naam vermeld van de filmclub waarvan de desbetreffende
maker lid is. Bij films van individuele leden wordt daar ‘geen’ ingevuld.
3. Welke films uit de selectielijst uiteindelijk zullen worden vertoond, wordt
bepaald door de beschikbare projectietijd en de duur van de ingezonden
films.
4. De beschikbare projectie tijd wordt bepaald door de beschikbare tijd tijdens
het festival en de beschikbare tijd tijdens de jurering volgens hfdst. 3.3.
De kortste tijd is hierbij maatgevend.
5. De film met het hoogste aantal punten wordt als eerste genomineerd.
Vervolgens wordt gekeken in de kolom met de namen van de clubs.
Van elke volgende club wordt nu de film geselecteerd met het hoogste aantal
punten. Is er hierna nog projectietijd beschikbaar dan wordt van de nog niet
genomineerde films de film met het hoogste aantal punten genomineerd, dan
die met het een na hoogste aantal punten, enzovoort, totdat de beschikbare
projectietijd bereikt is.
6. De clubs worden door de secretaris geïnformeerd over de gemaakte selectie.

3.2 Deelname
1. Aanmelding voor deelname aan het festival dient te gebeuren door de clubs
met behulp van het door het bestuur beschikbaar gestelde formulier.
2. De films dienen bij de technische commissie te worden ingeleverd voor een
vooraf vastgestelde datum.
3. De films moeten adequaat zijn verpakt.
4. Op de filmdrager dient de titel van de film te zijn vermeld en de
desbetreffende categorie (zie 3.5)
5. Door deelname aan het festival geeft de maker van een film toestemming aan
de regio om een kopie te maken ten behoeve van het regio filmarchief.
6. Alle films die deelnemen aan de jurering van het festival blijven onder beheer
van de regio tot na de projectie van de wedstrijd.
7. Na afloop van de wedstrijd dienen de films door de maker of diens
vertegenwoordiger te worden opgehaald bij de organisatie.
Niet opgehaalde films worden niet nagezonden en blijven nog 3 maanden ter
beschikking. Daarna volgt vernietiging.
8. De regio zal alle zorgvuldigheid in acht nemen die met betrekking tot
behandeling van het haar toegezonden filmmateriaal van haar verwacht mag
worden. Nochtans is de regio op generlei wijze aansprakelijk voor verlies,
diefstal, vermissing of beschadiging van het filmmateriaal.
9. In afwijking van artikel 3.2.3 mogen de films ook – indien mogelijk – via
internet worden verstuurd (bijvoorbeeld via WeTransfer). In dat geval moet
bij de zending de titel van de film worden vermeld, de afspeelduur, de naam
van de maker en de categorie. Bij deze aanlevermethode vervalt artikel 3.2.7.

3.3 Jurering
1. De jury bestaat uit door de federatie geaccordeerde leden.
2. De jury wordt toegewezen door de Jury Coördinatie Commissie van de
federatie.
3. De jury wordt aangevraagd door de jurycoördinator.
4. De jurycoördinator wijst een jurysecretaris aan.
5. Jurering vindt plaats voorafgaand aan de wedstrijddag. De datum van deze
voorjurering wordt door het bestuur bepaald. Op deze dag komen de
juryleden met de jurysecretaris bijeen. De jurycoördinator zorgt voor een
geschikte locatie en dat alle films kunnen worden geprojecteerd en beluisterd.
6. De jury waardeert de films en kent nominaties toe voor het landelijke festival
overeenkomstig de regels in het reglement Nationale Wedstrijd van de NOVA.
7. De uitslag van de jurering is geheim tot de dag van het festival.

3.4 Organisatie
1. Het festival wordt georganiseerd door een door de regioraad aangewezen
club.
2. Door de club wordt een begroting opgesteld voor het festival. Deze begroting
behoeft de instemming van het bestuur.
3. De gekozen festivallocatie behoeft de instemming van het bestuur.
4. Het financieel resultaat van het festival komt ten goede aan of ten laste van
de regio.
5. Bij het organiseren van het festival maakt de club gebruik van het door de
regio opgestelde draaiboek.
6. De projectie tijdens het festival wordt verzorgd door de technische commissie
van de regio.

3.5 Categorieën
De deelnemers kunnen hun film inzenden in één van de volgende categorieën
1. Fictie: Hieronder vallen de speelfilm en de animatie
2. Non-fictie: Hieronder vallen de reportage en de documentaire

3.6 Prijzen
1. Tijdens het festival worden door de regio de volgende prijzen toegekend:
a. Een 1e, 2e en 3e prijs in iedere categorie
b. Een prijs voor de beste nieuwkomer. Dit is de maker van de film met de
hoogste score die voor het eerst meedoet aan het festival.
c. Een prijs voor de laureaat. De laureaat is de maker van de film die de
hoogste score behaalt over alle categorieën.
d. De prijzen worden besteld door de organiserende club.
2. Het staat de organiserende club vrij om andere prijzen toe te kennen.

3.7 Technische eisen
De ingeleverde films voor vertoning tijdens het festival dienen aan de volgende eisen te voldoen:

Lengte:

max 30 minuten

Formaat:
PAL
Beelddragers:
USB stick, Memory card, SD- of SDHC-card; CD of DVD (-R +R, ROM geen RW), Blue Ray (geen RW) (geen menu structuur);
de film mag ook via internet (bijvoorbeeld via WeTransfer) worden verstuurd.
Opnamestandaard:
Standaard Definitie (SD) , High Definition (HD) of AVCHD (HD), MPEG2 file (SD of HD ) of MPEG4.
Beeldformaten:
4:3 of 16:9 ( SD) of 16:9 (HD)
Audio:
Ieder
Overige:
Leader (inloopstrook) ca. 10 sec zwart. Trailer ca. 10 sec. zwart
De beelddrager mag slechts 1 film bevatten.
Let op: De ingezonden HD films kunnen niet overal in HD worden geprojecteerd.
Dan wordt er geconverteerd naar SD (standaard definition)

3.8 Beroep
1. Indien een film door de jury niet wordt genomineerd voor de landelijke
wedstrijd, kan de maker tegen deze beslissing in beroep gaan.
Beroep kan worden aangetekend bij de “Commissie van Beroep”.
2. De regels voor het aantekenen van beroep zijn vastgelegd in het “
Wedstrijdreglement van de NOVA”.
3. In geval van beroep, dient de jurycoördinator hierover te worden
geïnformeerd.
4. Het hiervoor benodigde formulier kan worden gedownload van de website van
de regio.
5. Desgewenst kan de hulp worden gevraagd van de jurycoördinator.